ภาษาไทย

NEW ZEALAND PINE EXPORTING COMPANIES – PROFILE

โปรไฟล์ – บริ ษัทส – งออกต้นสนของประเทศนิ วซีแลนด์

New Zealand Pine Exporting Companies (NZPEC) is an integrated Industry group (a combination of sawmills, processors and trading organisations) formed in 2000 to facilitate expanded and joint promotional and market development initiatives in Asia for New Zealand Radiata Pine sawn lumber

บริ ษัทสงออกต้นสนนิวซีแลนด์ (NZPEC) ร วมเป็ นกลุมอุ ตสาหกรรม (รวมทัง โรงเลือย ผู ดําเนินการ และองค์กรประกอบการค้า) จัดตังขึนในปี 2000 เพืออํานวยความสะดวกเพือขยายและร่วมส่งเสริ มการขายและริ เริ มการพัฒนาตลาดใน เอเชีย สําหรับต้นสนแปรรูปของนิวซีแลนด์

Radiata Members are all active industry participants with considerable experience and investment in New Zealand’s Forestry sector in the added value area and together represent a very significant volume of New Zealand’s exported timber products.

สมาชิกทุกทานเป็นผูเข้าร่วมอุ ตสาหกรรมทีกระตือรือร้นและมีประสบการณ์สพอสมค วรและการลงทุนในภาคป่ าไม้ของนิ วซี แลนด์ซึ& งถื อเป็ นข้อบวกและร่วมกนเป็ นตัวแท น การส่งออกผลิ ตภัณฑ์ไม้แปรรู ปของนิ วซี แลนด์เป็ นปริ มาณสําคัญ

Products produced from these companies range from Green Sawn, Kiln Dried Rough Sawn, Kiln Dried Dressed, Machine Stress Graded (MSG), Treated Wet (CCA, ACQ) to H3.2, H4, H5, H6 Levels, Treated Dry (LOSP, Tru-Core, Vascol Azure) to H1.2, H3.1, Finger-jointed and Laminated.

ผลิตภัณฑ์ที&ผลิตจากบริษัทเหลานีมีตังแต ไม้สดเลือยแล้ว ไม้เลือยแล้วอบแห้ง ไม้อัด ไม้บอร์ดกดทับเพือให้แข็งแรง  ไม้เปียก  (ระดับ, ACQ ถึ ง H3.2, H4, H5, H6)  ไม้แห้ง LOSP, Tru-Core, Vascol Azure) จนถึง H1.2, H3.1 ข้อต อไม้ และไม้ทีตกสะเกด

Grades produced from the group of companies are wide and varied due to the location of the sites in New Zealand and the log grades purchased from the various forests.

เกรดการผลิ ตจากบริ ษัทแต่ ละกลุ มค่ อนข้างมี หลายประเภทและแตกตางกั นเนืองจากตํา แหนงของป่าในนิวซีแลนด์อยูในหลายสถานทีซึงมีผลตอการซื อไม้แต ละเกรด

NZPEC’s members have the ability to supply solutions to customers including timber for packaging/pallets, furniture, joinery, construction, treated outdoor/landscape and fit-out products. The group has the ability to create opportunities and are flexible enough to change to meet market needs or requirements.

สมาชิ กของ NZPEC มี ความสามารถในการจัดหาโซลูชั นให้ก บลูกค้ารวมทั งไม้สําหรั บบรรจุ ภัณฑ์/เสือ เฟอร์ นิ เจอร์ เครืองไม้ใช้กั บประตูหน้าตาง การก่ อสร้ าง การปฎิ บัติ กลางแจ้ง และผลิ ตภัณฑ์อื นๆ กลุ มบริ ษัทนี มีความสามารถในการสร้างโอกาสและมีความยืดหยุนเพียงพอเพือเปลี ยน ผลิ ตภัณฑ์ไปตามความต้องการของลูกค้าหรื อความต้องการของตลาด

The group has participated in trade shows and exhibitions and also conducts in depth market visits and study tours to examine market opportunities in particular the development of value-added products.

กลุ่มบริ ษัทนีมี ส่วนร่วมในงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการและยังดําเนิ นการชมตลาดใ นเชิ งลึ กและมี ทัวร์ การศึ กษาเพื อ ตรวจสอบโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มี มูลคาเพิม

For enquiries regarding supply of NZ Pine sawn lumber please refer to www.nzpec.com or info@nzpec.com

สอบถามเพิมเติ มเกยวกั บไม้แปรรู ป ต้นสนของนิ วซี แลนด์ โปรดเข้าสู เว็บ  www.nzpec.com หรื อ info@nzpec.com

The group is well supported and happy to widen the membership base further to both improve and expand our market initiatives and information base. For membership enquiries please contact info@nzpec.com

กลุ่มบริษัทนีมีการสนับสนุนเป็บอยางดีและยินดีขยายฐานของสมาชิกให้มากขึนเพือ ทังปรับปรุงและขยายการริเริมตลาดและฐานข้อมูล สอบถามสําหรั บการเข้าร่วมสมาชิก โปรดติดต่อ  info@nzpec.com

Download pdfDOWNLOAD